Sürdürülebilirlik Nedir? Ne Yapılmalıdır?
Slider

10 dk okuma

Sürdürülebilirlik; çevre, ekonomi ve toplum arasında denge sağlamayı amaçlayan bir yaklaşımı ifade eder. İnsanların doğal kaynakları bilinçli ve dengeli bir şekilde kullanması, gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Sürdürülebilirlik politikaları; tüketicilerden şirketlere, devletlerden sivil toplum örgütlerine kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir. Bu prensipler doğrultusunda adımlar atmak, bugünün ve geleceğin refahı için kritik öneme sahiptir. Pasaj Blog olarak kaleme aldığımız bu yazıda sürdürülebilirlik kavramını daha yakından tanıyacak ve hayata geçirilebilecek adımları keşfedeceğiz.

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik tanımı, doğal kaynakların dengeli ve bilinçli bir şekilde kullanılmasıyla bugünün ihtiyaçları karşılanırken gelecek kuşakların ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması şeklinde yapılabilir. Bu bağlamda kaynakların verimli kullanımı teşvik edilirken çevresel etkilerin en aza indirilmesi ve toplumsal refahın artırılması amaçlanır. Böylece doğal sistemlerin devamlılığı ve insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi arasında uyum sağlanması mümkün olur. Bu çerçevede gelecek nesilleri tehlikeye atmadan ve gezegenimizin kaynaklarını tüketmeden bilinçli bir şekilde kullanılması amaçlanır.

Sürdürülebilirlik Neden Önemlidir?

Sürdürülebilirlik; doğal kaynakların tükenmesini önleyerek ekosistemlerin dengesini korumak, çevresel etkileri azaltmak, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve toplumların refahını artırmak anlamına gelir. Çevresel sürdürülebilirlik aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da önemlidir; zira bu uygulamalar, kaynakların verimli kullanımını teşvik eder, yeşil ekonomilerin oluşturulmasına yardımcı olur ve toplumsal adaleti destekler. İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek, doğal kaynakları korumak ve gezegenimizin geleceğini güvence altına almak için kritik bir öneme sahiptir.

Sürdürülebilirliğin İlkeleri Nelerdir?

Sürdürülebilirlik önemi günden güne fark edilerek günümüzde giderek daha fazla önem kazanan bir kavramdır. Doğal kaynakların sınırlı olduğu ve çevresel sorunların arttığı bir dönemde sürdürülebilirlik ilkeleri doğanın korunması, toplumsal refahın artırılması ve ekonomik gelişmenin sağlanması için kritik bir rol oynar.

 • Gelecek Nesillerin Refahı: Doğal kaynakların dengeli kullanımı ile gelecek kuşakların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Doğal Kaynakların Korunması: Su, toprak, hava ve biyoçeşitlilik gibi doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedeflenir.
 • Çevresel Etkilerin Azaltılması: Sürdürülebilirlik yöntemleri, endüstriyel faaliyetlerin ve insan etkinliklerinin çevresel etkilerini azaltmayı amaçlar.
 • Toplumsal Adaletin Sağlanması: Kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını ve toplumun her kesiminin ihtiyaçlarının karşılanmasını destekler.
 • Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücü: Yeşil ekonomi uygulamalarına ve temiz teknolojilere olan talebi artırarak ekonomik kalkınmayı teşvik eder.

Sürdürülebilirlik hedefleri; doğanın korunması, toplumsal refahın artırılması ve ekonomik kalkınmanın sağlanması için önemli bir araçtır. Bu nedenle her bireyin ve kurumun bu ilkeleri benimsemesi ve uygulaması elzemdir.

İş Hayatında Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?

İş hayatında sürdürülebilirlik, şirketlerin çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerini minimuma indirmek ve uzun vadeli başarılarını sağlamak için çeşitli stratejilerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. Bunlar arasında yer alan metotlar ise şu şekildedir:

 • Yeşil Enerji Kullanımı: Şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak karbon ayak izlerini azaltabilir, enerji verimliliğini artırabilir.
 • Atık Yönetimi: Kurumsal sürdürülebilirlik, geri dönüşüm ve yeniden kullanım uygulamalarıyla sağlanarak atıklar yönetilebilir ve doğal kaynaklar korunabilir.
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri: Toplumsal fayda sağlayacak projelerle işletmelerde sürdürülebilirlik kapsamında sosyal etkisini artırması, yerel topluluklara katkıda bulunması ve paydaşlarla etkileşimi güçlendirmesi mümkün olabilir.
 • Çalışan Refahı: Çalışanların sağlık, güvenlik ve refahını ön planda tutan politikaların benimsenmesi, eğitim ve gelişim fırsatlarının sunulması önemlidir.
 • Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zincirinde sürdürülebilir ilkelerin benimsenmesi, etik tedarikçi ilişkileri kurulması ve tedarik zincirindeki çevresel ve sosyal risklerin azaltılması gereklidir.
 • İnovasyon ve Teknoloji: Yenilikçi çözümler geliştirme, çevre dostu ürün ve hizmetler sunma, yeşil teknolojilere yatırım yapma ve iş süreçlerinde verimliliği artırma gibi sürdürülebilirlik yönetmleri uygulanabilir. Bu tür uygulamalara temel bir adım olarak cep telefonlarından başlanabilir, çevre dostu akıllı teknolojiler tercih edilebilir.

Bu stratejilerin uygulanması, işletmelerin rekabet gücünü artırırken çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerini de sağlar. Bu nedenle sürdürülebilir ilkeler benimseyen işletmelerin hem çevreye hem de topluma karşı sorumluluklarını yerine getirirken uzun vadeli başarılı bir iş modeli oluşturmaları da mümkün olur.

Bireysel Sürdürülebilirlik Nasıl Sağlanır?

Bireysel sürdürülebilirlik, günlük hayatta alınan bir dizi önlemle sağlanabilir. Örneğin; beyaz eşyaların seçiminde enerji verimliliği sağlayan modeller tercih edilebilir, düzenli bakımlar yapılarak uzun ömürlü bir kullanım sağlanabilir. Bu sayede gereksiz tüketimden kaçınılarak bilinçli bir şekilde sürdürülebilirliğe katkı sağlanabilir.

Gündelik yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası hâline gelen bilgisayar ve tabletler gibi elektronik cihazların kullanımında enerji tasarrufu tercih edilmeli, gereksiz çalışma ve bekleme modlarından kaçınılmalıdır. Kullanılmayan cihazların fişlerinin çekilmesi de enerji israfının önlenmesinde etkili bir adımdır. Ayrıca atık yönetimine dikkat edilerek geri dönüşüm kutularının kullanımı teşvik edilmeli ve atıkların ayrıştırılması sağlanmalıdır.

Günlük yaşamda su ve enerji tasarrufu yapmak, doğal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Duş süresini kısaltmak, muslukları kapatmak, enerji verimli cihazlar kullanmak ve ışıkları kapatmak gibi basit adımlarla büyük tasarruflar sağlanabilir. Araba kullanımını azaltmak ve karbon ayak izini azaltmak için toplu taşıma araçlarını veya bisikleti tercih etmek önemlidir. Bu adımlarla, günlük yaşantımızı daha çevreci ve sürdürülebilir hâle getirebiliriz.

Karbon Ayak İzi Nedir ve Sürdürülebilirlik ile Arasındaki İlişki Nasıldır?

Karbon ayak izi, kişilerin veya ülkelerin sera gazı emisyonlarının oranını ölçen bir sistemdir. Genellikle karbondioksit eş değeri olarak ifade edilir, bir belirli zaman diliminde (genellikle yıllık) atmosfere salınan sera gazı miktarını temsil eder. Bu emisyonlar; fosil yakıtlardan, enerji üretiminden, ulaşımdan, endüstriyel süreçlerden ve diğer faaliyetlerden kaynaklanabilir.

Sürdürülebilirlik ve karbon ayak izi arasında ortak bir amaç söz konusudur. Sürdürülebilir bir dünya için sera gazı emisyonlarının azaltılmasına odaklanılır, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılması ve kaynakların gelecek nesiller için korunması amaçlanır. Karbon ayak izi de sera gazı emisyonlarının azaltılması ve karbon salınımının sınırlanması yoluyla çevresel etkilerin en aza indirilmesini hedefler.

Bu nedenle sürdürülebilirlikle ilgili politikalar ve uygulamalar, karbon ayak izinin azaltılmasına ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunur. Sürdürülebilir ulaşım, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, atık yönetimi ve çevresel koruma gibi alanlardaki çabalar, karbon ayak izini azaltmaya yönelik stratejilerin bir parçasıdır.

Türkiye’de ve Dünya’da Sürdürülebilirlik Örnekleri Nelerdir?

Türkiye’de sürdürülebilirlik örnekleri arasında çeşitli alanlarda gerçekleştirilen projeler ve uygulamalar bulunur. Ülkemizde enerji verimliliğini artırmaya yönelik yapılan binalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, atık yönetimi projeleri ve organik tarımın teşvik edilmesi gibi girişimler, sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak gerçekleştirilir. Ayrıca Türkiye’deki birçok şirket ve kuruluş, çevreci stratejiler benimseyerek sosyal ve çevresel etkilerini azaltmaya yönelik projeler yürütür.

Dünya genelinde ise sürdürülebilirlik örnekleri daha geniş bir perspektifte ele alınabilir. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, bu konuda öncülük eden çeşitli politika ve programlarla büyük gelişmeler elde etmiştir. Bunlar arasında enerji dönüşümü, yeşil altyapı projeleri, atık yönetimi ve geri dönüşüm programları, çevre koruma projeleri ve toplumsal eşitlik ve adaleti sağlayacak politikalar öne çıkar. Ayrıca dünya çapında birçok şirket, karbon ayak izlerini azaltma, çevresel etkilerini en aza indirme ve toplumsal sorumluluklarına daha fazla odaklanma yolunda adımlar atar.

scrolltotop svg